Algemene voorwaarden

Syoum Westerveld Coffee B.V. voor Consumenten

De besloten vennootschap Syoum Westerveld Coffee is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 78588324 en is gevestigd aan Keurhorsterweg 3, 7065 BS Sinderen.
Fana Coffee is een geregistereerde handelsnaam van Syoum Westerveld Coffee B.V.

Artikel1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper
waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een
Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
5. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van
Producten die door Koper gekocht zijn van Syoum Westerveld Coffee.
6. Producten: De Producten die door Syoum Westerveld Coffee worden aangeboden zijn vers
gebrande koffie, thee en accessoires benodigd bij koffie- of theezetten.
7. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Syoum Westerveld Coffee.

Artikel2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Syoum Westerveld
Coffee en iedere Overeenkomst tussen Syoum Westerveld Coffee en een Koper en op elk Product
dat door Syoum Westerveld Coffee wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over
deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Syoum Westerveld
Coffee aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in
elk geval op de website van Syoum Westerveld Coffee zijn gepubliceerd, zodat Koper deze
algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit
expliciet en schriftelijk met Syoum Westerveld Coffee is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel
nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met
dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te
worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel3 HetAanbod
1. Alle door Syoum Westerveld Coffee gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden
geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze
schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Syoum Westerveld Coffee gedane Aanbod is vrijblijvend. Syoum Westerveld Coffee is
slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen
30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan.
Niettemin heeft Syoum Westerveld Coffee het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper
om een voor Syoum Westerveld Coffee gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met
bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een
goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod
kunnen Syoum Westerveld Coffee niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in
het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of
het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Syoum Westerveld Coffee kan niet garanderen
dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Syoum Westerveld Coffee zijn indicatief
en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Syoum Westerveld Coffee niet tot levering van een
deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor
nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is- opprincipe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Syoum
Westerveld Coffee heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen, behoudens gevallen
zoals bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

2. Een Aanbod kan door Syoum Westerveld Coffee gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Syoum
Westerveld Coffee, zal Syoum Westerveld Coffee de Overeenkomst met Koper schriftelijk,
althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Syoum
Westerveld Coffee daaraan niet gebonden.

5. Syoum Westerveld Coffee is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had
kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen
rechten ontlenen.

6. Koper heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden.
Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de
verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de
aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het
terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

7. Producten waarvan de verzegeling na de levering is verbroken als bedoeld in artikel 6:230p
sub f onder 3 BW die niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het
herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel5 Abonnement
1. De Overeenkomst ter zake het afnemen van verse koffie kan worden aangegaan in de vorm
van een losse koop, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de algemene voorwaarden, of in de vorm
van een abonnement.

2. Abonnementen worden in beginsel aangegaan voor 12 maanden en zijn tussentijds niet
opzegbaar.

3. Koper is gerechtigd om het abonnement op te schorten in de vorm van een pauze voor de
duur van één of meerdere (kalender)maanden, tenzij partijen anders overeenkomen. Gedurende
de pauze zal Koper geen factuur ontvangen. Het pauzeren van een abonnement dient schriftelijk,
althans elektronisch, gemeld te worden aan Syoum Westerveld Coffee middels het account van
Koper en dient tijdig voor de 20e van de kalendermaand ontvangen te zijn, tenzij partijen anders
overeen zijn gekomen. De pauze zal dan ingaan voor de komende kalendermaand, doch slechts
nadat Syoum Westerveld Coffee een schriftelijke bevestiging hiervan heeft verstrekt aan
Opdrachtgever.

4. Na afloop van de bepaalde abonnementsperiode van 12 maanden, stopt het abonnement
automatisch. Verlenging van het abonnement is mogelijk door een nieuw abonnement af te
sluiten.

5. Abonnementen voor onbepaalde tijd kunnen enkel schriftelijk worden opgezegd na 1 jaar na
afsluiten tenzij anders is overeengekomen. De opzegging zal dan ingaan voor de komende
(kalender)maand.

6. Zowel Koper als Syoum Westerveld Coffee kan het abonnement ontbinden
op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de
andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot
nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na
te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van
Koper.

7. De ontbinding van het abonnement laat de betalingsverplichtingen van Koper onverlet
voor zover Syoum Westerveld Coffee ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft
verricht of producten heeft geleverd. Koper dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

8. Zowel Koper als Syoum Westerveld Coffee kan het abonnement zonder nadere
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval
Syoum Westerveld Coffee in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de
betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld
zich voordoet, is Syoum Westerveld Coffee nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen
gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Syoum Westerveld Coffee zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Syoum
Westerveld Coffee het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten
door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Syoum Westerveld Coffee
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Syoum Westerveld
Coffee worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Syoum Westerveld Coffee zijn verstrekt, heeft Syoum Westerveld Coffee
het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Syoum Westerveld Coffee niet verplicht of gehouden
om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de
Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Syoum
Westerveld Coffee, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende
kosten te vergoeden.
5. Syoum Westerveld Coffee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is
ontstaan doordat Syoum Westerveld Coffee is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Syoum Westerveld
Coffee bekend was. Hieronder wordt tevens verstaan het verwerken van de Overeenkomst door
middel van automatische besluitvorming.
6. Koper vrijwaart Syoum Westerveld Coffee voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper
toerekenbaar zijn.

Artikel7 Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Syoum Westerveld Coffee
of er door andere omstandigheden buiten de macht van Syoum Westerveld Coffee enige
vertraging ontstaat, heeft Syoum Westerveld Coffee recht op een redelijke verlenging van de
(op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.
Koper dient Syoum Westerveld Coffee schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke
termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen
recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de
Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan
overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies
die noodzakelijk zijn voor de levering, is Syoum Westerveld Coffee gerechtigd de zaken op te
slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Syoum Westerveld Coffee of een externe
vervoerder is Syoum Westerveld Coffee, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd
eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden
gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Syoum Westerveld Coffee gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van
de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering
aan Syoum Westerveld Coffee ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Syoum Westerveld Coffee een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. Syoum Westerveld Coffee is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij
Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Syoum
Westerveld Coffee is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen. Syoum Westerveld Coffee behoudt zich het recht voor om levering te
weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 Verpakking en transport
1. Syoum Westerveld Coffee verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te
verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in
goede staat bereiken. Partijen kunnen schriftelijk nadere afspraken overeenkomen met
betrekking tot de wijze waarop de Producten door Syoum Westerveld Coffee verpakt worden.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief
omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als
bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 9 Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen
14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te
pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product
behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het
normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product
gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de
gebruiksaanwijzingen te testen. Syoum Westerveld Coffee erkent geen aansprakelijkheid voor
het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Syoum
Westerveld Coffee te worden gemeld op contact@syoumwesterveld.com. Koper heeft hiertoe
een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14
dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij
beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf
aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van
de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks
uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Syoum Westerveld Coffee op de
wijze zoals door Syoum Westerveld Coffee aangegeven.

5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover
dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Syoum
Westerveld Coffee, conform de retourinstructies van Syoum Westerveld Coffee. De directe
kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. Syoum Westerveld Coffee is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat
van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan
uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het
eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting
op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en
dit aan Syoum Westerveld Coffee te wijten is, zal Syoum Westerveld Coffee na een verzoek
daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order
annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door
Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald
worden op Syoum Westerveld Coffee.

Artikel 10 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten
niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven. Syoum
Westerveld Coffee blijft gerechtigd om de prijzen, inclusief abonnementsprijzen, jaarlijks te
verhogen conform de geldende inflatie tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Syoum
Westerveld Coffee gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met
inachtneming van een termijn van 3 maanden.

4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de
Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en
lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

5. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de
financiële markt zijn en waarop Syoum Westerveld Coffee geen invloed heeft, kan Syoum
Westerveld Coffee deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt
vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel11 Betalingenincassobeleid
1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de
aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling van een losse koop ineens te voldoen via de door Syoum Westerveld
Coffee aangegeven methode. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke
toestemming van Syoum Westerveld Coffee een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Betaling van een abonnement geschiedt per automatische incasso. Betaling via de incasso
vindt maandelijks plaats bij vooruitbetaling.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de
vorderingen van Syoum Westerveld Coffee op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. Syoum Westerveld Coffee heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Syoum
Westerveld Coffee kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Syoum Westerveld Coffee
kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet zal Koper eerst een schriftelijke
aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog
aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke
kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in
verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Syoum Westerveld Coffee zonder nadere
ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag
tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96
BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Syoum Westerveld Coffee meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze
noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel12 Garantie
Syoum Westerveld Coffee staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke
regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel13 Opschortingenontbinding
1. Syoum Westerveld Coffee is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst
niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Syoum Westerveld Coffee bevoegd de tussen haar en Koper bestaande
Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor
hem uit enige met Syoum Westerveld Coffee gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Syoum Westerveld Coffee bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande
ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Syoum Westerveld Coffee
op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Syoum Westerveld Coffee de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Syoum Westerveld Coffee behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Syoum Westerveld Coffee leidt tot
aansprakelijkheid van Syoum Westerveld Coffee jegens Koper of derden, is die
aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Syoum Westerveld
Coffee in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove
schuld. De aansprakelijkheid van Syoum Westerveld Coffee is in ieder geval beperkt tot het
schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per
gebeurtenis per jaar.

2. Syoum Westerveld Coffee is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade,
winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het
gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Koper geldt een beperking conform
hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. Syoum Westerveld Coffee is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade
ontstaan door het gebruik van het Product. Syoum Westerveld Coffee levert strikte onderhoudsen
gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten
ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid
(hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal,
vermissing etc.).

4. Syoum Westerveld Coffee is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van
enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de
website(s) of van gelinkte websites.

5. Syoum Westerveld Coffee is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de
functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan
ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Syoum Westerveld Coffee staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van en door/namens Syoum Westerveld Coffee verzonden e-mail, noch voor de tijdige
ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Syoum Westerveld Coffee
vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Syoum Westerveld Coffee
binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop
zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het
eindigen van de Overeenkomst.

Artikel15 Overmacht
1. Syoum Westerveld Coffee is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een
overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch
kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens
de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van (toe)leveranciers van Syoum
Westerveld Coffee, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers
die door Koper aan Syoum Westerveld Coffee zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii)
gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv)
overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii)
natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)
werkstakingen in het bedrijf van Syoum Westerveld Coffee en (xi) overige situaties die naar het
oordeel van Syoum Westerveld Coffee buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van
haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 3. Syoum Westerveld Coffee heeft het recht
om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat Syoum Westerveld Coffee haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver Syoum Westerveld Coffee ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
toekomt, is Syoum Westerveld Coffee gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het
een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel16 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn,
gaat over op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake
indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel17 IntellectueleEigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Syoum Westerveld Coffee
berusten uitsluitend bij Syoum Westerveld Coffee en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van
Syoum Westerveld Coffee rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de
Overeenkomst.

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Syoum Westerveld Coffee gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en
bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Syoum Westerveld Coffee de
betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en
nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden op contact@syoumwesterveld.com.

2. Indien Syoum Westerveld Coffee op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in
beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een
beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de
daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Syoum Westerveld Coffee en/of klachten
heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht
heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via contact@syoumwesterveld.com met
als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Syoum
Westerveld Coffee de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Syoum Westerveld Coffee zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na
ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen Syoum Westerveld Coffee en Koper is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Syoum Westerveld Coffee heeft het recht
deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Syoum
Westerveld Coffee en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Gelderland, locatie
Arnhem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere
rechtbank.

Sinderen, 15 juni, 2021

Scroll naar boven